DOSTĘPNOŚĆ

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.kok.koscian.pl/

 

DATY PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ

2005 – 11 – 29

 

DATY OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI

2016 – 09 – 07

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 91,42%.

 

DOSTĘPNE TREŚCI LUB FUNKCJE

 

UMOŻLIWIENIE ODCZYTYWANIA TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE ZA POMOCĄ CZYTNIKÓW TEKSTU

Z uwagi na dostosowanie treści do odczytu za pomocą czytników, wszelkie dokumenty wprowadzany na stronę w formie dokumentów  doc/docx  lub pdf.

 

PORUSZENIE SIĘ PO STRONIE ZA POMOCĄ KLAWIATURY

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

KONTRAST

Mimo chwilowej niedostępności kontrastowania treści, zadbaliśmy o rozsądny stosunek koloru czcionek umieszczonych na stronie, do tła, tworząc odpowiedni kontrast umożliwiający czytanie osobom słabiej widzącym. 

 

ZASADA ZROZUMIAŁOŚCI

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formułować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

TREŚCI LUB FUNKCJE NIEDOSTĘPNE

Strona internetowa nie ma mapy strony;

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów Word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości są one poprawiane;

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

SKALOWALNOŚĆ CZCIONEK I MOŻLIWOŚĆ WYBORU TŁA KONTRASTOWEGO

Obecnie brak skalowalności czcionek i możliwości wyboru tła kontrastowego, strona internetowa jest w trakcie wprowadzania zmian, rozmieszczania jej elementów i ogólnego wyglądu. Skalowalność czcionek i możliwość wyboru tła kontrastowego będzie dostępna w terminie późniejszym. 

 

DOSTĘPNOŚĆ ZDJĘĆ I GRAFIK DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU LUB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEKTÓYCH URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Zdjęcia i grafiki nie mają alternatywnych opisów. Sukcesywnie będziemy dodawać opisy alternatywne, aby ich treść była dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz korzystających z niektórych urządzeń mobilnych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Redaktorem Strony Internetowej, adres poczty elektronicznej: kok.koscian@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc 65 512 05 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dani wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony: https://www.rpo.gov.pl/pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – BUDYNEK

Kościański Ośrodek Kultury mieści się przy ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

 • W godzinach pracy nasz budynek jest otwarty,
 • przed głównym wejściem z ulicy znajduje się niewielkie, kilkucentymetrowe podniesienie,
 • wejście od strony parkingu jest bezprogowe,
 • za budynkiem, na ogólnodostępnym parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku jest winda, którą osoby niepełnosprawnych mające problem z poruszaniem się mogą dostać się na piętro
 • toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • administracja znajduje się na 1 piętrze (można wjechać windą),
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a z informacjami o położeniu ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
   

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – WYDARZENIA

 • Wydarzenia organizowane przez KOK nie są obecnie dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchu czy wzroku,
 • osoby z niepełnosprawnością ruchu i poruszających się na wózkach mogą swobodnie korzystać z propozycji KOK (wyjątek stanowi salka klubowa, do której prowadzą schody).

 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.