Regulamin zajęć stałych

 REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH
Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie




1. W czasie zajęć w sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy w danej chwili odbywają swoje zajęcia z instruktorem i osoby wskazane przez instruktora (rodziców, opiekunów, rodzeństwo prosimy o opuszczenie sali w czasie trwania zajęć).

2. Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów.

3. Uczestnicy zajęć ruchowo-tanecznych są zobowiązani do zmiany obuwia przed zajęciami.

4. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia wypełniają formularz „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka” z danymi teleadresowymi oraz informacją o stanie zdrowia dziecka i przekazują je prowadzącym zajęcia.

5. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia zgadzają się na wykorzystywanie wizerunku podopiecznych do promocji działalności KOK w zakresie nie wykraczającym poza działalność statutową.

6. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

7. Instruktor odpowiada za uczestników tylko w sali ćwiczeń. Uczestnik będący dzieckiem nie może samowolnie opuszczać zajęć.

8. Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do sugestii instruktora dotyczących odpowiedniego ubioru i obuwia.

9. KOK nie zapewnia opieki dziecku zarówno przed jak i po zajęciach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po zajęciach.

10. Warunkiem udziału uczestnika w sekcji jest dokonanie płatności na konto: Bank Spółdzielczy Kościan 61 8666 0004 0101 3623 2000 0001 z dopiskiem „nazwa sekcji, imię i nazwisko uczestnika, nazwisko instruktora” lub w kasie KOK.

11. Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydany uczestnikowi paragon fiskalny (lub potwierdzenie wykonania przelewu), który należy okazać instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.

12. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zajęcia, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach do czasu uregulowania należności.

13. Opłatę za zajęcia należy uregulować z góry w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu – w pierwszym tygodniu danego miesiąca

14. Cennik za zajęcia znajduje się w kasie KOK oraz na stronie www instytucji.

15. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje KOK do przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

16. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje KOK do obniżenia płatności za kolejny miesiąc.

17. Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie KOK lub instruktora zostaną przeprowadzone w dodatkowym terminie lub płatność za niezrealizowane zajęcia zostanie zwrócona odpowiednio proporcjonalnie do ilości zajęć lub płatność zostanie przeniesiona na następny miesiąc.

18. Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.